lu.se

Nationella forskarskolan i historiska studier

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Nationella forskarskolan i historiska studier

Välkommen till Nationella forskarskolan i historiska studier!

 

Forskarskolan i historia grundades år 2000 som ett samarbete mellan Lunds universitet och Växjö universitet (nu Linnéuniversitetet), Malmö högskola och Södertörns högskola. Syftet var att utveckla och effektivisera forskarutbildningen i ämnet historia i Sverige. Drygt tio år efter starten inleddes en förnyelse som bland annat innebar ett utökat nätverksarbete bland doktorander i historia i hela Sverige och att även Göteborgs universitet blev en samarbetspart. Från och med hösten 2014 förnyades återigen verksamheten genom att även doktorander i etnologi med kulturhistorisk inriktning, idé- och lärdomshistoria och historisk arkeologi i Lund finansieras av forskarskolan. Därmed breddas forskarskolesamarbetet till att inkludera flera ämnen med historiska perspektiv. Sedan augusti 2016 är det officiella namnet Nationella forskarskolan i historiska studier.

 

Målet för den nationella forskarskolan i historia är en bättre utbildning på forskarnivå för doktorander med historiska perspektiv i Sverige. Detta ska uppnås genom ett samarbete över institutions- och ämnesgränser. Arbetet har två grenar:

 

  1. ett forskarutbildningssamarbete med Lunds universitet som värd och Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, Malmö högskola och Södertörns högskola som samarbetsparter;
  2. ett nationellt nätverk och goda möjligheter till internationalisering med utgångspunkt i doktoranders behov och intressen.

 

Forskarutbildningssamarbetet innebär att forskarskolan finansierar doktorandanställningar och samordnar forskarutbildningar i historia och ämnen med historiska perspektiv på lärosätena inom samarbetet. Detta sker genom att internatseminarier organiseras, gemensamma temadagar och kurser arrangeras, internationella forskarutbildningsutbyten genomförs, samt genom att kontakter mellan handledare, lärare och doktorander underlättas.

 

Genom nationellt och internationellt nätverksarbete hjälper forskarskolan till att skapa nya möten mellan doktorander i historia och i ämnen med historiska perspektiv i svenska och i internationella forskningsmiljöer. Doktorandernas möjlighet till nätverkande verksamhet uppmuntras genom finansiering av workshops arrangerade av doktorander, samt nationell och internationell mobilitet i form av kortare och längre vistelser vid andra lärosäten än doktorandens egna.  

 

En viktig del av en förbättrad forskarutbildning är att förbereda doktoranderna för tiden efter disputation. Frågan om arbetsmarknaden för nyutbildade doktorer i historia och ämnen med historiska perspektiv aktualiseras fortlöpande i samband med forskarskolans internat och temadagar.  

Kontaktinformation

Föreståndare: Hanne Sanders

Studierektor: Ulf Zander

Biträdande studierektor: Maria Småberg

Utbildningskoordinatorer: Kajsa Brilkman och Cecila Riving

Övrig administrativ personal: Barbro Bergner

Viktig information

Historiska institutionen i Lund har flyttat.

Ny besöksadress är: LUX, Helgonavägen 3 Hus A, 223 62 Lund

Ny postadress är: Lunds Universitet. Historiska institutionen, Box 192, 221 00 Lund

Partner

Göteborgs universitet
Malmö högskola
Linnéuniversitetet
Södertörns högskola