lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Mer om mikrofilmsarkivet

Historiska institutionen, Lunds universitet, äger ett omfattande arkiv av mikrofilmer och mikrofichekort. Totalt finns mellan 3 500 och 5 000 filmer och kort. Här finns material från mellankrigstidens Frankrike, om brittisk diplomati, ett omfattande material från UN archive, material om flyktingfrågan 1938-39, handlingar från tyska överkommandot under andra världskriget, material från riksregistraturet i svensk tidigmodern tid, landskapshandlingar från svensk tidigmodern tid, de medeltida pergamentsbreven, material från Svea och Göta hovrätt, tingsrättsprotokoll, folkräkningar i USA, amerikanska avhandlingar om amerikansk inrikes och utrikespolitik (som vanligtvis endast utkom på mikrofichekort), amerikanska presidenters biografier, geometriska skattläggningskartor, för att nämna några olika materialgrupper från denna brokiga samling. Detta material har skapts som ett resultat av flera större forskningsprojekt som Historiska institutionen varit inbegripen i alltifrån 1950-talet och framåt. Det är ett mycket värdefullt material, inte bara i pengar räknat utan även för den potens som här finns för fortsatt forskning om Skandinavisk historia liksom om den globala 1900-talshistorien.

Genom en upprustning och ett samarbete med andra institutioner inom HT-området på Lunds universitet skulle denna databas kunna omvandlas till en ännu större och bättre resurs för forskare, lärare och studenter.

Planer för framtiden

Det är möjligt att göra materialet tillgängligt och sökbart på minst två olika sätt, vilka också representerar två olika ambitionsnivåer. Till att börja med kan man skilja det vi kallar digital läsning av mikrofilm och mikrofiche från digitalisering av dessa media.

Den digitala läsningen är ganska enkelt att åstadkomma och är den första fasen, när nu databasen finns på plats, i den satsning som skulle kunna göras framöver. Det som behövs för att åstadkomma detta är en dator som är försedd med en läsare och programvara anpassad för mikrofilm och - fischekort. Efter att ha sökt reda på var materialet finns hämtar man detta och placerar det i läsaren för att sedan i datorn kunna läsa, spara eller skriva ut det man är intresserad av. Även om det är enkelt att åstadkomma måste för det första en omfattande investering till för att realisera detta.

Digitaliseringen av mikrofilms- och -fichearkivet kan ses som en fortsättning på den första fasen. Det betyder att den första fasen kan genomföras oberoende av den andra. Vi ser inte heller någon anledning till att digitalisera hela arkivet. En hel del av det vi har i vårt arkiv finns redan digitaliserat i andra arkiv, vilket gör det möjligt att enkelt länka till dessa arkiv i den databas som nu är på plats. Men det finns också mycket i detta arkiv som inte finns digitaliserat. Dit hör mycket källmaterial från tidigmodern tid, rättshistoriskt material, handlingar från andra världskriget, med mera. De upphovsrättsliga frågor som kan komma ifråga måste hanteras med hjälp av Juridiska enheten vid Lunds universitet. Det material som det skulle kunna råda en del frågetecken kring kommer inte att digitaliseras.

Använda mikrofilmsarkivet