Genushistoriska seminariet

Det genushistoriska seminariet vid Lunds universitet har till syfte att stärka den genushistoriska forskningen, knyta samman genusforskare vid flera olika institutioner och skapa en levande forskningsmiljö. Seminariet är förlagt vid historiska institutionen men vänder sig också till genushistoriskt intresserade forskare verksamma i andra ämnen, såsom kulturvetenskap, genusvetenskap, mediehistoria och ekonomisk historia, samt från andra universitet. Vår förhoppning är också att studenter med genushistoriskt intresse kan få en inblick i aktuell genushistoriska forskningen genom seminariet, och studenter är självfallet mycket välkomna att delta och presentera vid seminariet. Vid merparten av seminarietillfällena kan deltagare lägga fram egna texter för diskussion. För att uppmuntra utbytet med den forskning som bedrivs nationellt och internationellt kommer dock minst ett tillfälle att reserveras för en inbjuden föreläsare från annat lärosäte.

Under vårterminen 2021 råder speciella omständigheter till följd av Covid19, varför seminariet kommer hållas över zoom. Länkar kommer läggas upp i seminariet och spridas via epost inför varje seminarium.

Våren 2021 kommer Andrés Brink Pinto att vara seminarieledare. Den som vill presentera uppmanas kontakta andres.brink_pintogenus.luse 

23 april, 13.15-15.00

Temaseminarium om hushållet
Anna Nilsson Hammar & Svante Norrhem presenterar sitt projekt "The Household as Academy", och Carolina Uppenberg presenterar sitt projekt "Hushåll i arbete". Seminariet avslutas med en gemensam diskussion kring hushållet.
Seminariet hålls på zoom. 

7 maj, 13.15-15.00

Textseminarium
Malin Arvidsson lägger fram ett empiriskt kapitel i biografin Nelly Thürings väg till riksdagen (arbetstitel). Kontakta Malin (malin.arvidssonmrs.luse) för att få ta del av texten.
Seminariet hålls på zoom. 

 21 maj kl. 10.00-16.15

Temadag: GENUS- OCH KVINNOHISTORIA I DAG
Temadagen är ett samarbete mellan SKOGH, genushistoriska seminariet vid Lunds universitet, genushistoriska seminariet vid Stockholms universitet samt Øresundsnätverket för kønshistorisk forskning.  
 
Program 
10.00 Välkomna! 
 
10.15 Daniel Nyström (Umeå universitet) ”Innan forskningen blev radikal: en historiografisk studie av arbetarhistoria och kvinnohistoria”. 
 
11.00 Paus 
 
11.10 Rundabordssamtal: Historiografiska perspektiv och samtal mellan olika forskargenerationer som blickar framåt. Medverkande: Christina Carlsson Wetterberg (Örebro universitet), Ulrika Holgersson (Lunds universitet) och Ulla Manns (Södertörns högskola). 
 
12.30 Lunch 
 
13.15 Kortpresentationer av genushistoriska forskningsprojekt. 
Presentatörer:
Jonas Bornsäter (Lunds universitet) "Bastuklubbarnas flöden, tillblivelser och temporaliteter". Martina Böök (Linnéuniversitetet) ”Klädd gemenskap”.
Katja Heldt (Lunds universitet) “Female pioneers of electronic music – women in studios for electronic music between 1950 and 1980 in Europe”.
Pernille Svare Nygaard (Aarhus universitet) ”Professional Women at Aarhus University. A cultural- theoretical and cultural-historical study of everyday life of female students at the profession-oriented educations at Aarhus University 1938–1968”. 
 
14.30 Paus

14.40 Rundabordssamtal: Förmedling av kvinno- och genushistoria på muséer. Medverkande: Irene Andersson (Malmö universitet), Henric Bagerius (Örebro universitet), Jytte Nielsen (Det Kongelige Bibliotek, København), Svante Norrhem (Lunds universitet), Julie Rokkjær Birch (Kvindemuseet/KØN, Aarhus) 
 
16.00 Avslutning
 

Temadagen hålls på Zoom. Öppet för alla!

Anmälan/registrering görs här: https://lu-se.zoom.us/meeting/register/u5IucOqorjkjHdatTTsGQZdA7xPGl1eKNf5v