Genushistoriska seminariet

Det genushistoriska seminariet vid Lunds universitet har till syfte att stärka den genushistoriska forskningen, knyta samman genusforskare vid flera olika institutioner och skapa en levande forskningsmiljö. Seminariet är förlagt vid historiska institutionen men vänder sig också till genushistoriskt intresserade forskare verksamma i andra ämnen, såsom kulturvetenskap, genusvetenskap, mediehistoria och ekonomisk historia, samt från andra universitet. Vår förhoppning är också att studenter med genushistoriskt intresse kan få en inblick i aktuell genushistoriska forskningen genom seminariet, och studenter är självfallet mycket välkomna att delta och presentera vid seminariet. Vid merparten av seminarietillfällena kan deltagare lägga fram egna texter för diskussion. För att uppmuntra utbytet med den forskning som bedrivs nationellt och internationellt kommer dock minst ett tillfälle att reserveras för en inbjuden föreläsare från annat lärosäte.
 
Under höstterminen 2020 råder speciella omständigheter till följd av Covid19, varför seminariet kommer hållas över zoom. Länkar kommer läggas upp i seminariet och spridas via epost inför varje seminarium.
 
Hösten 2020 kommer Andrés Brink Pinto att vara seminarieledare. Den som vill presentera uppmanas kontakta andres.brink_pintogenus.luse