lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildning

Institutionen erbjuder utbildning i historia och mänskliga rättigheter, från allmänna kurser på grundnivå till kurser och program på avancerad nivå, liksom forskarutbildning.

Sedan 2012 innefattar Historiska institutionen ämnena Historia och Mänskliga rättigheter.

Ämnet Historia kan vara huvudområde i en kandidatexamen och en magister- eller masterexamen inom Humanistiska fakulteten. Förutom våra allmänna kurser har vi varje läsår specialkurser med olika inriktning, till exempel i arbetarhistoria eller kulturhistoria. Därutöver ges även engelskspråkiga kurser.

Ämnet mänskliga rättigheter har ett kandidatprogram på 180 högskolepoäng som ger en filosofie kandidatexamen med mänskliga rättigheter som huvudämne. Vi erbjuder även grundkursen och fortsättningskursen i mänskliga rättigheter som fristående kurser.

Läs mer om utbildningen i respektive ämne.

Historiska institutionen har ingått i Lunds universitets samarbete med Högskolan i Kristianstad kring lärarutbildning på Campus Helsingborg. På Institutionen för utbildningsvetenskap finns ämneslärarutbildningen med inriktning årskurs 7-9 (270 hp) eller gymnasieskola (300-330 hp). Hösten 2016 startade Lunds universitet sin egna ämneslärarutbildning. Historia finns med som andraämne i programmet. Ämnet historia kan även läsas utanför ett ämneslärarprogram för en lärarexamen. Läs mer om lärarutbildning i historia.

Utbildning på forskarnivå

Institutionen har forskarutbildning i både historia och mänskliga rättigheter.

I historia har vi ca 25 aktiva doktorander. Antagning till forskarutbildning äger rum i samband med att studiestöd utlyses av Humanistiska- och teologiska fakulteterna eller av Nationella forskarskolan i historiska studier. Utlysningar sker vanligen årligen men kan ibland ske vartannat år. Det brukar vara stor konkurrensen mellan de sökande. För att antas till forskarutbildning i historia krävs att den antagne kan tillgodogöra sig texter på svenska. Forskarskolan har med få undantag haft utlysningar en gång om året sedan 2001.

Studierna omfattar 240 högskolepoäng (4 år vid heltidsstudier). Avhandlingsarbetet beräknas ta 6 terminer (180 högskolepoäng).
Kurser om 60 högskolepoäng ingår.

Sedan 2009 har vi utbildning på forskarnivå i mänskliga rättigheter och för närvarande är det 4 forskarstuderande inom ämnet.
Studierna omfattar 240 högskolepoäng som inkluderar läskurser och avhandlingsarbete.
Utbildningen ska resultera i en vetenskaplig avhandling.

Vid högre seminariet och Forskarskolans internatseminarier diskuteras avhandlingar under arbete och andra texter samt uppträder inbjudna föreläsare. Såväl kursundervisning som seminarieverksamhet är i allmänhet svenskspråkig.

Under de senare åren har genomsnittligen 6 personer disputerat varje år.

Läs mer om forskarutbildningen.