lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Lärarutbildning

Nyheter

Hösten 2016 startade Lunds universitet sin egna ämneslärarutbildning. Historia finns med som andraämne i programmet. Läs mer om utbildningen:

Även den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) är under förändring. I dagsläget finns inte historia som ämne i Lunds universitets KPU-utbildning:

Antogs du före 2016 i samarbetet mellan Lunds universitet och Högskolan Kristianstad, med placering på Campus Helsingborg? Du finner mer info om din utbildning här:

Lärarutbildning

När man studerar historia inom ämneslärarutbildningen, studerar man kronologisk historia, historisk teori och metod samt historiedidaktik. Du får lära dig att planera undervisningen och övning i att undervisa historia i en klassrumssituation. Du får också goda möjligheter att reflektera över skolämnet historia och din blivande yrkesroll.

Historia är en viktig del i all kunskap. Såväl i ett längre perspektiv som i ett nutidsperspektiv har all mänsklig verksamhet och all kunskapsbildning en historisk dimension. Ämnet historia utvecklar kunskaper som gör det möjligt att se sig själv och företeelser i nutiden som led i ett historiskt skeende. Syftet med utbildningen i historia är att utveckla ett kritiskt tänkande och ett analytiskt betraktelsesätt som redskap för att förstå och förklara samhället och dess kultur. Som historielärare är det viktigt att man har goda kunskaper i skriven och talad svenska, inlevelseförmåga och en förmåga att strukturera ett omfattande stoff. Historieämnet lämpar sig särskilt väl för dig som har ett genuint historieintresse och vill undervisa i ämnet.

Undervisningsformer skiljer sig åt från delkurs till delkurs, men vanliga är föreläsningar, seminarier och muntliga gruppövningar. Examinationsformerna skifta också och kan vara både muntliga och skriftliga. Vanliga är skriftliga salstentamen, skriftliga hemuppgifter, seminarier och uppsatser.

Hur många poäng du läser i ämnet beror på vilken utbildning du läser. Historia kan läsas som andraämne.

Våra kurser inom historia:

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Historia A, Samhällskunskap A eller Engelska 6, Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 6C/A6C)

Läs mer om Lunds universitets ämneslärarutbildning i historia

Mer information om ämneslärarutbildningen med inriktning mot grundskolans årskurs 7–9 finns här:

Mer information om ämneslärarutbildningen med inriktning mot gymnasieskolan finns här:

All övrig information kring antagning och behörighet finns också på Institutionen för utbildningsvetenskap, som anordnar lärarutbildningen:

Studievägledning

Har du frågor kring ämneslärarutbildningen?

Vänd dig gärna till Institutionen för utbildningsvetenskap

Lotta Olsson, studievägledare

E-post: studievagledninguvet.luse

I Lund måndagar, onsdagar och fredagar:
telefon 046-222 69 49,
rum M302b i MNO-huset, Sölvegatan 16