lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kandidatprogram i historia

På dessa sidor kan du läsa mer om Kandidatprogram i historia.

Programmet passar dig som vill ha en filosofie kandidatexamen i historia. 

Programmet i korthet

Programmets längd: 3 år
Högskolepoäng: 180 högskolepoäng
Programstart: Varje hösttermin
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1)
Examen: Filosofie kandidatexamen i historia
Undervisningsspråk: Svenska (undervisning på engelska kan förekomma)
Anmälan: Senast den 18 april via www.antagning.se

   

Aktuell information

Kandidatprogram i historia

Att förklara och förstå det förflutna är viktigt för en historiker. Inom kandidatprogrammet i historia skaffar du dig redskap att tolka det förflutna och se historiens betydelse i vår samtid. Genom programmet får du goda ämneskunskaper i historia. Du får dessutom användbara kompetenser i projektledning, akademiskt skrivande och kunskap om historievetenskapliga metoder och teorier.

Kandidatprogrammet i historia är på tre år, och innehåller fyra terminers studier i historia. Fjärde terminen väljer du ett av tre spår med platsförturer till utvalda ämnen med inriktning mot kultur eller politik. Under den femte terminen har du möjlighet att studera utomlands eller profilera din utbildning.

Genom kurser i projektledning, verksamhetsförlagd utbildning, och projektarbeten får du en tidig kontakt med arbetslivet och möjlighet att omsätta dina kunskaper i praktiken. I programmet läser du också kronologiska översiktskurser som ger en bred allmänbildning i historia. Du studerar olika samhällen och kulturer över tid och hur människors livsvillkor, tankar och världsbilder sett ut. Du studerar också källmaterial från olika tidsperioder och vetenskapliga texter som ger fördjupad förståelse för historiska tolkningsproblem eller historikerns hantverk.

Utöver en historisk bildning ligger programmets fokus på praktisk historieanvändning. Du studerar olika texttyper där historia är ett viktigt inslag – vetenskapliga artiklar och avhandlingar, lärobokstexter och utställningstexter, men också populärvetenskapliga framställningar – för att lära dig hur texter kan anpassas till olika mottagare.

Programstruktur

Termin 1 Grundkurs i historia

Historia som vetenskap, 7,5 hp
Forntid till medeltid 7,5 hp
Tidigmodern tid 7,5 hp
Modern tid 7,5 hp
Seminarier om Historikern och arbetsmarknaden


Termin 2 Grundkurs i historia

Tematisk fördjupningskurs 7,5 hp
Akademiskt skrivande 7,5 hp
Metodkurs 7,5 hp
B-uppsats 7,5
Seminarier om Historikern som forskare

Termin 3 Projektledning och projektarbete för historiker

Projektledning för historiker, 7,5 hp
Tillämpad historiedidaktik eller Praktikkurs, 7,5 hp
Projektarbete 15 hp

Termin 4 Valbar fördjupning

1. Kulturarv, 30 hp

2. Omvärldsanalys, 30 hp

3. Historia och politik, 30 hp

Termin 5 Utlandsstudier eller profiltermin

Denna termin väljer du antingen utlandsstudier eller att inhämta särskilda kunskaper som behövs för examensarbetet. Denna termin planeras i samråd med programkoordinator.

Termin 6 Historia

Teori och metodkurs 7,5 hp
Tematisk fördjupningskurs, 7,5 hp
Examensarbete 15 hp

En mer ingående beskrivning av de olika terminerna finns under Programstruktur.

För information om aktuellt kursutbud ta kontakt med Historiska institutionen, Marie Lindstedt Cronberg

 

Studiemiljön

Historiska institutionen finns i LUX, Lunds nya välutrustade humanist- och teologicentrum, med tillgång till modernt forskningsbibliotek, läsplatser och lunchrestaurang.

Historiska institutionen i Lund är en av landets största forskningsmiljöer i historia med forskning inom alla epoker från tidig medeltid till samtidshistoria.

Om studierna i historia

Du kan läsa historia som fristående kurser till och med kandidatkursen (1–90 hp), eller inom ett kandidatprogram. Ämnet historia kan då utgöra ämnet för din kandidatexamen. Du kan studera historia inom ramen för lärarprogram eller som fristående kurs för att bli verksam inom läraryrket. Ämnet historia kan dessutom utgöra huvudområde i en magister- eller en masterexamen. Historiska institutionen har en tvåårig mastersutbildning i samarbete med ämnet idé- och lärdomshistoria. Du kan alltså studera historia riktigt länge om du önskar.

Efter utbildningen

Historiker arbetar inom arkiv, turism- och museivärlden, där en ämnesspecifik kompetens används. De finns även inom statlig eller kommunal förvaltning, eller inom media och andra branscher där de generella kompetenserna väger tyngre. Kandidatprogrammet är en bra grund för vidare studier på masterprogram som både leder vidare till yrken som arkivarie, museolog, redaktör, vetenskapsjournalist eller utredare och som möjliggör fortsatta studier på forskarnivå.

Efter avslutat kandidatprogram har du en filosofie kandidatexamen, och är behörig att läsa vårt tvååriga masterprogram som startar varannan hösttermin.