lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Vad kan jag läsa?

Utbildning fr.o.m. 2017

Vilka kurser och program kan jag läsa?

Som student vid Historiska institutionen kan du läsa en eller fler av följande kurser och program:

Grundnivå

Historia: Kandidatprogram i historia, 180 hp (6 terminer)

Ett treårigt nybörjarprogram med inriktning mot praktisk historieanvändning. Programmet erbjuds varje höst, och leder till en Filosofie kandidatexamen i historia. Programmet har en historisk profil riktad mot kultur eller en profil riktad mer mot samhällsanalys. I programmet ingår även praktik och möjlighet att studera utomlands. Programmet lägger stor vikt vid att hantera historia vetenskapligt.

En mer ingående beskrivning av innehåll, studietakt och behörighet, finner du under Utbildning, Kandidatprogram. Under Programkurser finner du aktuella kursplaner.

Historia: Grundkurs, 30 hp
Kursen är en nybörjarkurs och går heltid på en termin. Kursen erbjuds varje termin. Kursen kan ingå i en Filosofie kandidatexamen. Grundkursen ger en bred allmänbildning i ämnet historia då samhällsutvecklingen från antiken till idag studeras. Kursen ger behörighet att läsa Historia: Fortsättningskurs eller Historia: Nätbaserad fortsättningskurs.

Under Utbildning finner du kursplan och litteraturlista. En mer ingående beskrivning av kursinnehåll, studietakt och behörighet, finner du under Utbildning, Kurser Terminsvis.

Historia: Grundkurs och fortsättningskurs, 60 hp
Kursen är en nybörjarkurs som erbjuds varje hösttermin. Den går på heltid över två terminer. Kursen kan ingå i en Filosofie kandidatexamen. Kursen omfattar alla epoker från tidig medeltid till samtidshistoria och inleds med en introduktionskurs om historia som vetenskaplig disciplin. Denna följs av kronologiska delkurser som ger en bred allmänbildning i ämnet historia. Under andra terminen sker undervisningen i mindre seminariegrupper där historia studeras ur olika perspektiv. Kursen avslutas med en vetenskaplig, mindre uppsats. Kursen ger behörighet att läsa Historia: Kandidatkurs. Kursen går sista gången Ht 2017.

Under Utbildning finner du kursplan och litteraturlista. En mer ingående beskrivning av kursinnehåll, studietakt och behörighet, finner du under Utbildning, Kurser Terminsvis.

Historia: Nätbaserad grundkurs, 30 hp
Kursen är en nybörjarkurs som erbjuds en gång per läsår. Den går på halvtid över två terminer (15 hp per termin) utan obligatoriska fysiska träffar. Kursen kan ingå i en Filosofie kandidatexamen. I kursen studeras samhällsutvecklingens ekonomiska, kulturella, politiska och sociala aspekter från antiken till idag. Grundkursen ger en bred allmänbildning i ämnet historia då samhällsutvecklingen från antiken till idag studeras. Kursen ger behörighet att läsa Historia: Fortsättningskurs eller Historia: Nätbaserad fortsättningskurs.

Under Utbildning finner du kursplan och litteraturlista. En mer ingående beskrivning av kursinnehåll, studietakt och behörighet, finner du under Utbildning, Kurser Terminsvis.

Historia: Fortsättningskurs, 30 hp
För studenter som har läst grundkurs i historia. I denna kurs diskuteras teorier och metoder inom historieforskningen, akademiskt skrivande, och studenten läser en tematisk fördjupningskurs. Kursen avslutas med att den studerande skriver en kortare vetenskaplig uppsats. Kursen erbjuds varje termin på heltid. Kursen ger behörighet att läsa Historia: Kandidatkurs. Kursen kan ingå i en Filosofie kandidatexamen.

Under Utbildning finner du kursplan och litteraturlista. En mer ingående beskrivning av kursinnehåll, studietakt och behörighet, finner du under Utbildning, Kurser Terminsvis.

Historia: Nätbaserad fortsättningskurs, 30 hp
För studenter som har läst grundkurs i historia. Kursen går på halvtid över två terminer (15 hp per termin), utan obligatoriska fysiska träffar. I denna kurs diskuteras teorier och metoder inom historieforskningen, och studenten läser två tematiska fördjupningskurser. Kursen avslutas med att den studerande skriver en kortare vetenskaplig uppsats. Kursen erbjuds en gång vartannat läsår med start på hösten. Kursen ger behörighet att läsa Historia: Kandidatkurs. Kursen kan ingå i en Filosofie kandidatexamen.

Under Utbildning finner du kursplan och litteraturlista. En mer ingående beskrivning av kursinnehåll, studietakt och behörighet, finner du under Utbildning, Kurser Terminsvis.

Historia: Kandidatkurs, 30 hp
För studenter som har läst grund- och fortsättningskurser i historia. I kursen fördjupas de historiska studierna och studenterna tillämpar sina insikter i teori och metod och sina fördjupade historiekunskaper genom att skriva ett examensarbete. Kursen erbjuds varje termin på heltid och kan utgöra huvudområde i en Filosofie kandidatexamen. Med en färdig Filosofie kandidatexamen ger kursen behörighet att läsa Masterprogram i Historiska studier.

Under Utbildning finner du kursplan och litteraturlista. En mer ingående beskrivning av kursinnehåll, studietakt och behörighet, finner du under Utbildning, Kurser Terminsvis.

Historia: Projektledning och projektarbete för historiker, 30 hp
För studenter som har läst grund- och fortsättningskurser i historia. Kursen syftar till att odla den praktiska delen av att verka som professionell historiker. Förutom teoretisk projektledning och ett större praktiskt projektarbete studerar du historiedidaktik - om hur historia förmedlas i olika miljöer - alternativt praktiserar du under fem veckor under förutsättning att du själv har hittat en passande praktikplats. Ett fåtal platser erbjuds som fristående kurs. Observera att denna kurs ingår som en delkurs i Kandidatprogram i historia (180 hp). Kursen erbjuds varje hösttermin på heltid och kan ingå i en Filosofie kandidatexamen.

Under Utbildning finner du kursplan och litteraturlista. En mer ingående beskrivning av kursinnehåll, studietakt och behörighet, finner du under Utbildning, Kurser Terminsvis.

Historia: Forntiden, antiken och medeltiden, tiden fram till 1350, 7,5 hp                               

Kursen är en fristående kurs på nybörjarnivå. Den ges varje termin och går på heltid dagtid. Kursen kan ingå i en Filosofie kandidatexamen. I kursen studeras forntiden, antiken och medeltiden. Kursen behandlar både den allmäneuropeiska historien och den nordiska, om utvecklingen av maktsamhällen – från Mesopotamiens imperier över Grekland och Rom till de medeltida kungarikena. Källtexter från perioden ingår. Observera att denna fristående kurs ingår som en delkurs i kurserna Historia: Grundkurs (30 hp), Historia: Grundkurs och fortsättningskurs (60 hp), samt Kandidatprogram i historia (180 hp). Kursen går sista gången som fristående kurs Ht 2018.

Under Utbildning finner du kursplan och litteraturlista. En mer ingående beskrivning av kursinnehåll, studietakt och behörighet, finner du under Utbildning, Kurser Terminsvis.

Historia: Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350–1850, 7,5 hp
Kursen är en fristående kurs på nybörjarnivå. Den ges varje termin och går på heltid dagtid. Kursen kan ingå i en Filosofie kandidatexamen. I kursen studeras den europeiska, inklusive den nordiska och svenska, amerikanska, asiatiska och afrikanska historiska utvecklingen och interaktionen mellan olika världsdelar. Kursen behandlar också bl.a. reformationen, statsbildningsprocesser och de amerikanska och franska revolutionerna. Observera att denna fristående kurs ingår som en delkurs i kurserna Historia: Grundkurs (30 hp), Historia: Grundkurs och fortsättningskurs (60 hp), samt Kandidatprogram i historia (180 hp). Kursen går sista gången som fristående kurs Ht 2018.

Under Utbildning finner du kursplan och litteraturlista. En mer ingående beskrivning av kursinnehåll, studietakt och behörighet, finner du under Utbildning, Kurser Terminsvis.

Historia: Modern tid, 1850-2000-tal, 7,5 hp
Kursen är en fristående kurs på nybörjarnivå. Den ges varje termin och går på heltid dagtid. Kursen kan ingå i en Filosofie kandidatexamen. I kursen studeras den historiska utvecklingen i Europa och världen från mitten av 1800-talet fram till idag. I kursen studeras bl.a. industrialiseringen, nationalism och imperialism, de båda världskrigen, förintelsen, nazismen och kommunismen, kalla kriget, avkoloniseringen, demokratins framväxt. I kursen ingår analys av källmaterial från tiden. Observera att denna fristående kurs ingår som en delkurs i kurserna Historia: Grundkurs (30 hp), Historia: Grundkurs och fortsättningskurs (60 hp), samt Kandidatprogram i historia (180 hp). Kursen går sista gången som fristående kurs Ht 2018.

Under Utbildning finner du kursplan och litteraturlista. En mer ingående beskrivning av kursinnehåll, studietakt och behörighet, finner du under Utbildning, Kurser Terminsvis.
 
History of the Holocaust, 7.5 hp/ECTS
The aim of the course is to offer an introduction into the study of the Holocaust, the destruction of the European Jews, its causes and mechanisms. The course is given once a year, day-time. The course is a free-standing course for beginners, but priority is given to exchange students. The course can be used in a Bachelor's degree.

Follow the links under Courses in English for further course description, course syllabus and literature list.

History: Swedish History from a Nordic Perspective, 7.5 hp/ECTS
The course includes an overview of Nordic history from the Viking Age to the present. The students will learn about selected topic for discussions in historical theory as well as to train historical argumentation. The course is given once a year, day-time. The course is a free-standing course for beginners, but priority is given to exchange students. The course can be used in a Bachelor's degree.

Follow the links under Courses in English for further course description, course syllabus and literature list.  

Swedish Politics - Past and Present, 7.5 hp/ECTS
The course provides an introduction to Swedish politics. The political system in general, the constitution, the government and the political parties are discussed in a historical as well as in a contemporary perspective. The course is given once a year, day-time. The course is a free-standing course for beginners, but priority is given to exchange students. The course can be used in a Bachelor's degree.

Follow the links under Courses in English for further course description, course syllabus and literature list.

Historia: Medeltidshistoria, 15 hp
Kursen är fristående på nybörjarnivå och ges på heltid/dagtid. Kursen erbjuds inte varje läsår. Kursen kan ingå i en Filosofie kandidatexamen. I kursen studeras medeltidens allmänna historia, enskilda frågor, med tillhörande källmaterial men även det nuvarande användandet av medeltiden inom populärkulturen.

Under Utbildning finner du kursplan och litteraturlista. En mer ingående beskrivning av kursinnehåll, studietakt och behörighet, finner du under Utbildning, Kurser Terminsvis.

Avancerad nivå

Historia: Masterprogram för historiska studier 120 hp / 60 hp (4 / 2 terminer)
För studenter som har en Filosofie kandidatexamen i historia eller motsvarande. Masterprogrammet i Historiska studier med inriktningar mot historia inleds med en kurs kring historievetenskapens användning och historikernas etiska ansvar. Studenterna läser teori- och metodkurser för en orientering över aktuella forskningsområden och verktyg för att genomföra avancerade undersökningar. Därtill kommer en historiografisk kurs. I programmet ingår praktik, liksom examensarbete om 30 alternativt 2x15 högskolepoäng. Inriktningen mot historia har fokus på teorier och metoder inom vetenskapen, liksom på förmedling av historia. Programmet kan avslutas efter ett år för en magisterexamen. Med en färdig filosofie magister/masterexamen ger programmet behörighet att söka forskarutbildning i historia eller idéhistoria.

Masterprogram i Historiska studier ges i samarbete med Institutionen för Kulturvetenskap. Programmet har två inriktningar – historia och idé- och lärdomshistoria. Programmet startar varannan hösttermin. Programstart: 2015, 2017 och 2019.

Under Programkurser finner du aktuella kursplaner och litteraturlistor. En mer ingående beskrivning av innehåll, studietakt och behörighet, finner du under Utbildning, Masterprogram.

Historiska studier: Introduktionskurs, 7,5 hp
För studenter som har läst 90 hp i historia, inkl. kandidatkurs. Kursen är en fristående kurs på avancerad nivå. Den ges varannan hösttermin och går på heltid dagtid. I kursen studeras "det historiska fältet" - villkor som historiker arbetar under, vad som styr en historikers val av ämne, teori och metod. Historievetenskapens användning i samhället och historikernas etiska ansvar är i fokus. Observera att denna fristående kurs ingår som en delkurs i Masterprogram för historiska studier 120 hp / 60 hp. 

Under Utbildning finner du kursplan och litteraturlista. En mer ingående beskrivning av kursinnehåll, studietakt och behörighet, finner du under under aktuell termin under Utbildning, Kurser Terminsvis.

Historiska studier: Teorier och metoder inom historievetenskaperna, 7,5 hp
För studenter som har läst 90 hp i historia, inkl. kandidatkurs. Kursen är en fristående kurs på avancerad nivå. Den ges varannan hösttermin och går på heltid dagtid. I kursen studeras svensk och internationell historisk forskning utifrån frågor som har att göra med metod- och teorival. Vilka grundantaganden om hur kunskap skapas finns implicit i metodval och i tolkningsperspektiv? Observera att denna fristående kurs ingår som en delkurs i Masterprogram för historiska studier 120 hp / 60 hp. 

Under Utbildning finner du kursplan och litteraturlista. En mer ingående beskrivning av kursinnehåll, studietakt och behörighet, finner du under under aktuell termin under Utbildning, Kurser Terminsvis.

Historiska studier: Historisk översiktskurs - förändring och kontinuitet i världshistorien, 7,5 hp
För studenter som har läst 90 hp i historia, inkl. kandidatkurs. Kursen är en fristående kurs på avancerad nivå. Den ges varannan hösttermin och går på heltid dagtid. I kursen studeras kontinuitet och förändring i världshistorien. Globala perspektiv på historia diskuteras utifrån teman som industrialisering, demokratisering, statsbildning, miljöfrågor eller annat. Observera att denna fristående kurs ingår som en delkurs i Masterprogram för historiska studier 120 hp / 60 hp. 

Under Utbildning finner du kursplan och litteraturlista. En mer ingående beskrivning av kursinnehåll, studietakt och behörighet, finner du under under aktuell termin under Utbildning, Kurser Terminsvis.

Historia: Tematisk påbyggnadskurs 1, 7, 5 hp
För studenter som har läst 90 hp i historia, inkl. kandidatkurs. Kursen är en fristående kurs på avancerad nivå. Den ges varannan hösttermin och går på heltid dagtid. Här problematiseras ett forskningsläge och görs analyser av historiska företeelser inom ett särskilt valt område. Observera att denna fristående kurs ingår som en delkurs i Masterprogram för historiska studier 120 hp / 60 hp. Exempel på kurser som erbjuds som tematiska fördjupningskurs kan vara:
Historia: Plats, rum, landskap. Spatiala perspektiv i historisk forskning
I denna kurs studeras begreppen rum, plats och landskap utifrån deras vetenskapliga bakgrund och teoribildningar, och exempel på empirisk forskning där företrädelsevis historiker har tillämpat olika rumsliga perspektiv studeras.

Under Utbildning finner du kursplan och litteraturlista. En mer ingående beskrivning av kursinnehåll, studietakt och behörighet, finner du under under aktuell termin under Utbildning, Kurser Terminsvis.
 

Förutom dessa kurser finns följande program:

Lärarutbildningen vid Lunds universitet. Kontakta Institutionen för utbildningsvetenskap för mer information.

•    Lärarutbildning