lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Forskarutbildning i historia

Forskarutbildning

Forskarutbildningen i historia är en fyraårig utbildning och omfattar totalt 240 högskolepoäng fördelade på en kursdel om 60 högskolepoäng (ett års studier) och en självständig vetenskaplig avhandling. Av dessa är den fakultetsgemensamma introduktionskursen (7,5 högskolepoäng), teorikursen (7,5 högskolepoäng) och metodkursen (7,5 högskolepoäng) obligatoriska. Resterande kurser görs i form av temakurser som väljs i samråd med handledaren. Två av kurserna bör vara breda och vidga doktorandens kunskapsområde. Eventuella högskolpedagogiska kurser kan tillgodoräknas med minst 3 högskolepoäng. Utbildningen är till största delen på svenska, även om avhandlingen kan skrivas på engelska.

Det finns möjligheter att inom ramen för doktorandtjänsten (upp till 20 %) göra institutionstjänstgöring, exempelvis undervisning eller administration. Ansökan om institutionstjänstgöring ska lämnas in och godkännas i förväg. Anställningen förlängs då i motsvarande grad.

Varje doktorand tilldelas en huvudhandledare, som ska ha docentkompetens och vara anställd vid Lunds universitet, och en biträdande handledare, som ska ha doktorsexamen. Utbildningen för den enskilde doktoranden läggs upp i den individuella studieplanen som upprättas av doktoranden och handledarna i samråd i början av utbildningen. Den individuella studieplanen ska revideras kontinuerligt, dock minst en gång om året.

En viktig del i utbildningen är seminarier, där förmågan tränas att presentera
samt kritiskt och konstruktivt belysa och hantera forskningsfrågor, inklusive forskningsmetoder. Aktivt deltagande i seminarierna förutsätts.

Utlysning av studiestöd sker normalt en gång per år, den 1 februari, med fyra veckors ansökningstid. Utlysningen finns på fakultetens hemsida under Lediga anställningar. Ansökan sker på särskild blankett.

Ansökan är samtidigt en ansökan om doktorandtjänst. Antagning får också ske med annan form av studiefinansiering om finansieringen kan anses vara säkrad under hela utbildningen. Då ska även en finansieringsplan bifogas ansökan.

Historiska institutionen ansvarar också för Forskarskolan i historia som är ett samarbete om forskarutbildning mellan Historiska institutionen i Lund, Göteborgs universitet, Malmö högskola, Linnéuniversitetet och Södertörns högskola. Att bli antagen till forskarutbildningen i historia vid Lunds universitet innebär att bli delaktig i en kreativ och stimulerande forskarutbildningsmiljö.

Behörighet

Allmänt behörig är den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskilt behörig är den som med godkänt resultat har ventilerat en uppsats i historia, historiska studier eller motsvarande omfattande minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå samt har förmåga att tillgodogöra sig texter på svenska.

Övergångsbestämmelser: Den som före den 1 juni 2007 uppfyller kraven på grundläggande och särskild behörighet för tilltillträde till forskarutbildningen, ska även därefter anses ha behörighet för tillträde till utbildning på forskarsnivå, dock längst till utgången av juni 2015.

Kontakta studierektor med ansvar för forskarutbildningen, Svante Norrhem, för mer information.

Länkar

Doktorandhandboken.nu ...

... är Universitets- och högskolerådets webbplats.