lu.se

Nationella forskarskolan i historiska studier

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Nätverksarbete

Sök mobilitetsstipendium 2018

Välkomna att söka tre mobilitetsstipendier för 2018. Mobilitetsstipendiet ska ge doktoranderna möjlighet att vistas en längre tid vid ett utländskt universitet och knyta kontakter som kan vara främjande för arbetet med avhandlingen. Stipendiet kan sökas av alla doktorander som ingår i forskarskolesamarbetet och det innebär medel för minst en månads vistelse vid ett utländskt lärosäte.

Stipendierna är tänkta som en möjlighet för forskarskolans doktorander att vistas en tid i en utländsk forskningsmiljö. En ansökan ska innehålla:

  • En beskrivning av hur vistelsen kan komma att främja arbetet med den egna avhandlingen.
  • En inbjudan från det utländska lärosätet där det framgår att arbetsplats erbjuds under vistelsen.
  • Ett intyg från den sökandes huvudhandledare om utlandsvistelsens betydelse för avhandlingsarbetet.

En sakkunniggrupp på två personer som utses av forskarskolans samarbetsråd föreslår för ledningsgruppen vilka av de sökande som förordas erhålla mobilitetsstipendiet. Om ansökningarna bedöms lika i enlighet med de krav som anges ovan ska bedömargruppen ta hänsyn till följande kriterier:

  • I första hand ska doktorander som visat betydande aktivitet inom forskarskolans verksamhet ha en fördel.
  • Därutöver ska de som har kommit längst i utbildningen prioriteras.
  • En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Stipendierna omfattar ett grundbelopp på max 40 000 kronor för en vistelse på minst en månad. Bidraget ska täcka extra kostnader i samband med utlandsvistelsen. Inga ytterligare bidrag utgår från forskarskolan.

En kortfattad rapport ska lämnas in efter mobilitetsstipendiets utnyttjande till Maria Småberg. Hon svarar också på eventuella frågor.

Sista ansökningsdag är den 15 oktober och ansökan skickas på särskild blankett (PDF) till Maria Småberg, maria.smaberghist.luse.

Mobilitetsstipendium

Stipendierna som utlyses en gång om året kan bara sökas av alla doktorander som ingår i forskarskolesamarbetet och det innebär medel för en till två månaders vistelse vid ett utländskt lärosäte. Stipendierna är tänkta som en möjlighet för forskarskolans doktorander att vistas en tid i en utländsk forskningsmiljö som direkt kan främja arbetet på avhandlingen. Ansökan ska påvisa att så är fallet. Det krävs en inbjudan från det utländska lärosätet där det framgår att arbetsplats erbjuds under vistelsen. Det krävs även ett intyg från den sökandes huvudhandledare om utlandsvistelsens betydelse för avhandlingsarbetet.

En sakkunniggrupp på två personer som utses av forskarskolans samarbetsråd föreslår för ledningsgruppen vilka av de sökande som förordas erhålla mobilitetsstipendiet. Om ansökningarna bedöms lika i enlighet med de kriterier som anges ovan ska bedömargruppen ta hänsyn till följande kriterier. I första hand ska doktorander som visat betydande aktivitet inom forskarskolans verksamhet ha en fördel. Därutöver ska de som har kommit längst i utbildningen prioriteras. En jämn könsfördelning ska även eftersträvas.

Stipendierna omfattar ett grundbelopp på max 30 000 kronor för en vistelse på en månad. Därutöver kan upp till ytterligare 10 000 kronor utgå ifall vistelsen förlängs upp till två månader. Bidraget ska täcka alla extra kostnader i samband med utlandsvistelsen. Inga ytterligare bidrag utgår från forskarskolan. Bidraget betalas ut efter specifikation av kostnader (reseräkning). För doktorander antagna utanför Historiska institutionen i Lund utbetalas reseräkning vid respektive heminstitution som sedan ersätts via de ekonomiska transfereringarna som sker två gånger om året mellan Historiska institutionen, Lunds universitet och samarbetsinstitutionerna.

En kortfattad rapport ska lämnas in efter mobilitetsstipendiets utnyttjande till den ansvarige utbildningskoordinatorn.

Ansvarig för mobilitetsstipendiet är forskarskolans utbildningskoordinator, Maria Småberg, e-post: maria.smaberghist.luse

Skrivbordsutbyte

Allmänt om skrivbordsbyte

Skrivbordsbyten är ett led i forskarskolans satsning för att skapa nationella och internationella nätverk för doktorander med historiska perspektiv. Utbytet riktas till doktorander i hela Sverige samt vid de institutioner i Norden samt andra europeiska länder där Forskarskolan har upprättat ett samarbetsavtal. Vilka lärosäten som deltar kan variera från år till år.

Skrivbordsbytet innebär att doktoranden får möjlighet att vistas två veckor på en historisk institution vid ett annat lärosäte. Utbytet bygger på att doktorander byter skrivbord med varandra, vilket innebär att dessa under vistelsen använder varandras skrivbord och på så sätt kommer in i doktorandmiljön på den besökta institutionen.  Syftet med utbytet är att doktoranderna ska ges möjlighet att bli en aktiv del av en ny forskningsmiljö. Under vistelsen förväntas doktoranderna presentera sitt forskningsprojekt muntligt eller skriftligt i miljön – t ex på ett seminarium eller i en doktorandgrupp.

Under vistelsen täcker Forskarskolan i historia kostnader upp till 10 000 kronor för resor och boende (möjligtvis blir detta belopp större om vistelsen sker i utrikes). Kostnader utöver detta står doktoranden själv för (eller dennes hemmainstitution). Summan täcker endast faktiska kostnader och betalas ut av institutionen där doktoranden är anställd. Det innebär att pengarna alltså inte kan fås som stipendium. Resor och boende bokas via heminstitutionen och faktureras sedan till institutionen i Lund. Efter avslutad vistelse förväntas doktoranden skriva en kortfattad rapport om utbytet. Rapporten ska skickas till den ansvariga utbildningskoordinatorn.

Ansvarig för skrivbordsbytet är forskarskolans utbildningskoordinator Kajsa Brilkman.

Sök skrivbordsbyte med York eller Bielefeld

Forskarskolan anordnar den 6-17 november ett skrivbordsbyte tillsammans med våra samarbetspartners i York och Bielefeld, och utlyser därför tre resestipendier. Doktorander kan ansöka om att delta i utbytet och under två veckor vistas vid antingen

University of York, The Graduate Program in History

eller

Universität Bielefeld, Bielefeld Graduate School in History and Sociology, (BGHS) (en engelspråkig doktorandutbildning)

 

Skrivbordsbyten är ett led i forskarskolans satsning på att skapa nationella och internationella nätverk för doktorander med historiska perspektiv. Detta innebär att doktorander får möjlighet att vistas två veckor på en historisk institution vid ett annat lärosäte. Utbytet bygger på att doktorander byter skrivbord med varandra och på så sätt kommer in i doktorandmiljön på institutionen som man besöker. Syftet med utbytet är att doktoranderna ska ges möjlighet att skapa nya kontakter och utbyta idéer. Under vistelsen förväntas doktoranderna presentera sitt forskningsprojekt muntligt eller skriftligt i miljön – t ex på ett seminarium eller i en doktorandgrupp.

Skrivbordsbytet med York och Bielefeld är öppet för alla doktorander som ingår i forskarskolesamarbetet. Under vistelsen i York eller Bielefeld täcker forskarskolan resa och boende med tillgång till eget hushåll. Resor och boende bokas av Barbro Bergner vid historiska institution i Lund. Efter avslutad vistelse förväntas doktoranden skriva en kortfattad rapport om utbytet, samt svara på en enkät.

Skicka er ansökan på särskild blankett (PDF) senast den 15 september till Kajsa Brilkman, kajsa.brilkmanhist.luse. I ansökan ska val av lärosäte motiveras utifrån arbetet med den egna forskningsuppgiften.

Partner

Göteborgs universitet
Malmö högskola
Linnéuniversitetet
Södertörns högskola