lu.se

Nationella forskarskolan i historiska studier

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Om forskarskolan

Forskarskolan utgörs av ett samarbete mellan Lunds universitet, Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, Malmö högskola och Södertörns högskola. Lunds universitet är värdhögskola, de övriga parterna är samarbetshögskolor. Styrelsen på Historiska institutionen vid Lunds universitet är ytterst ansvarig för forskarskolan i historia, inbegripet det ekonomiska ansvaret. Styrelsen delegerar i sin tur frågor som rör forskarutbildningen till institutionens handledarkollegium. Samordningen i forskarskolan sker genom samarbetsrådet där representanter från historieämnet vid lärosätena i samarbetet och för doktorandkollektivet deltar. Dessa ämnesrepresentanter ansvarar i sin tur för kontakterna med övriga ämnen med historiska perspektiv i forskarutbildningssamarbetet.

 

Forskarskolan finansierar doktorandanställningar på Lunds universitet och på samarbetshögskolorna. De senare medfinansierar overheaden och kringkostnader till utbildningen på anställningarna vid det egna lärosätet. Doktorander antas till och anställs vid något av de i samarbetet ingående lärosätena. De berörda institutionerna bereder antagningsärendena för de doktorander som är finansierade av forskarskolan tillsammans med en representant för historieämnet från en av parterna i samarbetet. I de utlysningar i Lund där doktorander med historiska perspektiv antas i andra ämnen är kravet att en historiker från Lund deltar i beredningen. Doktorand antas i enlighet med högskoleförordningens allmänna bestämmelser och aktuellt lärosätes lokala regelverk och anställs på respektive lärosäte.

 

De doktorander som anställs med medel från forskarskolan förutsätts delta aktivt i forskarskolans verksamhet. Även fakultets-/projektfinansierade doktorander med historiska perspektiv i Lund tillhörande de institutioner där forskarskolefinansierade doktorander är hemmahörande erbjuds möjlighet att delta i aktiviteter som forskarskolan anordnar. På samarbetshögskolorna erbjuds doktorander i historia och i de ämnen där det finns aktiva doktorander med historiska perspektiv vid värduniversitetet möjlighet att delta i forskarskolans verksamhet. För att bli delaktig i forskarskolans verksamhet krävs att de fakultets-/projektfinansierade doktoranderna deltar på den inledande introduktionsdagen, i den för forskarskolan gemensamma kursen historiska problem 7,5 hp, på PM-internatet i slutet av januari, samt i den för forskarskolan gemensamma teorikursen, 7,5 hp.

 

Forskarskolans föreståndare och Historiska institutionens studierektor ansvarar för verksamheten. Till sin hjälp har föreståndare och studierektor en biträdande studierektor samt utbildningskoordinatorer och andra medarbetare knutna till en ledningsgrupp med uppdrag att sköta administrationen. Samarbetsrådet fungerar som rådgivande organ.

 

 

Ledningsgrupp

Föreståndare: Hanne Sanders

Studierektor: Ulf Zander

Biträdande studierektor: Maria Småberg

Utbildningskoordinatorer: Ceceila Riving & Kajsa Brilkman

Övriga medarbetare: Barbro Bergner

Kontaktinformation

Föreståndare: Hanne Sanders

Studierektor: Svante Norrhem

Biträdande studierektor: Maria Småberg

Utbildningskoordinatorer: Kajsa Brilkman och Hans Wallengren

Övrig administrativ personal: Barbro Bergner

Partner

Göteborgs universitet
Malmö högskola
Linnéuniversitetet
Södertörns högskola