TILLBAKS      


Information om forskarskolan i historia och historiedidaktik

Enligt regeringsbeslut den 13 mars 2008 kommer Lunds universitet att tillsammans med Malmö högskola inrätta en forskarskola i historia och historiedidaktik inom ramen för lärarlyftet.

Forskarskolan utgör en nära samverkan mellan Historiska institutionen vid Lunds universitet och Lärarutbildningen vid Malmö högskola. Handledningen delas mellan de medverkande institutionerna, och såväl seminarier och kurser som deltagarnas arbetsplatser skiftar mellan de bägge lärosätena.

Forskarstudierna kommer att påbörjas den 1 januari 2009, och leder till en filosofie licentiatexamen. En sådan innebär normalt två års heltidsstudier, men denna forskarutbildning innehåller 20 % skoltjänstgöring, vilket betyder att den effektiva studietiden blir 2,5 år. Statsbidraget inom lärarlyftet är 60 % av lönen, vilket innebär att kommunerna måste göra en motprestation uppgående till 20 % av lönen (förutom de 20 % licentianden tjänstgör i skolan). Kommunernas medverkan är alltså en förutsättning för studierna, och intyg om detta måste bifogas ansökan.

Ansökningarna skall vara inne den 1 augusti 2008. Vi räknar med att kunna ge besked om antagningen kring den 15 oktober.

Licentianderna kommer att skriva en licentiatuppsats (”licentiatavhandling”) omfattande 75 högskolepoäng, vilket motsvarar vad som tidigare kallades 50 akademiska poäng. Kursdelen består av 45 högskolepoäng, dvs 30 tidigare akademiska poäng. Det kommer att erbjudas såväl obligatoriska som valbara kurser. Bland de obligatoriska kurserna kommer det bland annat att finnas en historiedidaktisk introduktionskurs.

Varje licentiand kommer att tilldelas en huvudhandledare och en biträdande handledare.

Obligatoriska internat och seminarier kommer att anordnas regelbundet.

Behörighet för att antas till forskarutbildning är den som har en grundläggande behörighet omfattande minst 120 tidigare akademiska poäng (180 högskolepoäng) högskoleutbildning eller motsvarande. Den sökande skall ha minst 60 tidigare akademiska poäng (90 högskolepoäng) i historia eller motsvarande, vilket skall innefatta en uppsats på minst 10 tidigare akademiska poäng (15 högskolepoäng). Dessutom krävs lärarutbildning samt minst två års lärarerfarenhet.

Till ansökan skall bifogas en forskningsplan om max fem sidor. I denna skall den sökande formulera en möjlig forskningsuppgift. Vi lägger vikt vid hur den sökande tänker sig att den egna forskningen skall kunna bidra till att stärka historieundervisningens kvalitet och öka måluppfyllelsen.

Under utbildningen kommer det att ges möjlighet att delta i olika forskningsprojekt med relevans för historieundervisningen. Det är också möjligt att formulera egna forskningsuppgifter som inte anknyts till dessa större projekt.

 


Kontaktuppgifter:

Utbildningskoordinator Henrik Rosengren
Forskarskolan i historia och historiedidaktik
Historiska institutionen, Lunds universitet
Box 2074
220 02 Lund
tel: 046-222 79 54
epost: