TILLBAKS      


Forskningsplan

Till ansökan ska bifogas en forskningsplan om högst 5 sidor. Det är viktigt att den är väl genomtänkt och systematiskt upplagd då den utgör ett viktigt dokument i urvalsprocessen kring vilka som ska antas till forskarskolan i historia och historiedidaktik. Nedan följer några förslag på rubriker som planen kan formuleras utifrån.

Erfarenheter och drivkrafter

Grundläggande för planen är att redogöra för vad man vill forska om, varför just detta område är intressant samt hur detta ska ske. Det kan vara lämpligt att ta avstamp i den egna lärarerfarenheten och upprinnelsen till att man valt ett specifikt forskningstema. Hur har den sökande identifierat sitt intresse och sitt forskningsområde? Vilka erfarenheter och föreställningar ligger bakom dessa val?

Syfte och målsättningar

Förutom en redogörelse för de egna erfarenheterna och drivkrafterna ska planen även innehålla en precisering av själva forskningsuppgiften. Vilket eller vilka problemområden angränsar forskningen till? Vad är syftet? Vilka är de preliminära frågeställningarna? Det är dessutom viktigt att det i planen framgår hur den tänkta forskningen ska kunna utveckla skolans utbildning och förstärka kvaliteten i historieundervisningen. På vilket sätt förväntas forskningen öka lärarens kunskaper och kompetenser? Hur kan den bidra till att öka elevers måluppfyllelse? Varför är den beskrivna forskningsuppgiften viktig för skola, samhälle och didaktisk forskning? Hur tänker sig den sökande dra nytta av forskningen i sin framtida gärning?

Metod och teori

Slutligen kan det också vara bra om den sökande funderar övergripande över hur studien kan genomföras och vilka möjliga teoretiska verktyg som skulle kunna användas. Vilka metoder kan vara lämpliga? Handlar det om kvantitativa eller kvalitativa metoder? Intervjuer? Vilka teorier och vilken begreppsapparat skulle kunna vara relevant i sammanhanget?

Intyg från skolhuvudman

Till ansökan ska också bifogas ett intyg från skolhuvudman. Nedan följer två mallar som kan användas.

1. "XX kommun finansierar /NAMN/ med 20 % av lönen om det skulle bli aktuellt att han eller hon blir antagen till forskarstudier inom Lärarlyftet. /NAMN/ bibehåller 20% tjänstgöring i sin skola. Detta betyder att forskarskolan betalar 60% av lönen. Åtagandet gäller i 2,5 år med början i januari 2009. Blir det aktuellt med antagning kommer en överenskommelse att slutas mellan forskarskolan och kommunen"

2. "XX kommun har beslutat att ... (antal) lärare kommer att få möjlighet att bedriva forskarstudier inom Lärarlyftet. Blir det aktuellt att /NAMN/ blir antagen till forskarstudier och prioriteras av kommunen kommer han eller hon att finansieras av kommunen med 20% utöver de 20% som han eller hon tjänstgör i skolan. Detta betyder att forskarskolan betalar 60% av lönen. Åtagandet gäller i 2,5 är med början i januari 2009. Blir det aktuellt med antagning kommer en överenskommelse att slutas mellan forskarskolan och kommunen."

 

 

 


Kontaktuppgifter:

Utbildningskoordinator Henrik Rosengren
Forskarskolan i historia och historiedidaktik
Historiska institutionen, Lunds universitet
Box 2074
220 02 Lund
tel: 046-222 79 54
epost: